E-mail: or.sehsalemertx@ofni Tel.: +4/0720-896-892

Extensii de gene


Sti­lis­tul Xt­re­me Las­hes îţi cre­e­ază un de­sign per­so­na­li­zat co­res­punzător for­mei ochil­or, feţei si a per­so­na­lităţii. Co­rec­tează mi­ci­le greşeli ale ochilor cu ex­ten­si­i­le de gene Xt­re­me Las­hes: ochii îndepărtaţi pot fi ap­ro­piaţi optic, şi in­vers, ochii căzuţi pot fi ri­di­caţi.​ Com­bină cu­lo­ri­le, ac­ce­so­rii­le de gene, pent­ru a-ţi scoa­te în evi­denţă per­so­na­li­ta­tea. Ex­ten­si­i­le de gene Xt­re­me Las­hes, sunt gene false, se­mi-per­ma­nen­te, ap­li­ca­te fir cu fir pe ge­ne­le na­tu­rale, ofe­rind ast­fel un efect fo­ar­te na­tu­ral, care nu de­te­rio­re­ază ge­ne­le na­tu­rale. Da­to­rită re­ge­nerării ge­ne­lor, se face un retuş la ap­ro­xi­ma­tiv 3 săptămâni. Cu aces­te ti­pu­ri de gene false poţi să te bu­cu­ri de vacanţă, pis­cină, solar etc., de­o­ar­ece re­zistă.
Intră în ga­le­ria noastră şi desc­operă di­fe­renţa Xt­re­me!